Het gerechtigheidshoofd

Een boete moeten betalen als je iets mispeuterd hebt: het kan je vandaag nog altijd overkomen. In de Gruuthusecollectie zitten twee 15de-eeuwse boetes. Dit is minder vreemd dan het klinkt.

Misdaad en straf

Het gaat om twee zilveren voorwerpen: een vuist en een hoofd. Beide zijn zogenaamde vonnisstukken, ook wel straf- of boetestukken genoemd. Het moeten laten maken van dergelijke voorwerpen is meestal een onderdeel van een ruimere straf. Het misdrijf is meestal smaad of opstand, al dan niet met fysiek geweld, tegen gezagsdragers. De boetestukken hebben een publieke functie: men hangt ze op in de rechtszaal of buiten aan de muren van het stadhuis, vergezeld van een plaquette waarop men de reden van de straf noteert, gevolgd door de datum en de naam van de schuldige. Aan de schande valt dus niet te ontsnappen…

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Wat de schuldige daarnaast nog boven het hoofd kan hangen? Een publieke boetedoening waarbij hij God en de gemeenschap om vergiffenis moet vragen, een kaars offeren waaraan soms nog een extra vuist wordt gehangen, een verbanning…

Hoofd en vuist

Het is Pieter van der Gote uit Dudzele die in 1464 veroordeeld wordt tot het laten maken van het gerechtigheidshoofd (inventarisnr. X.O.0001). Welke misdaad hij heeft begaan is niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft hij de overheid zwaar beledigd. Wel heeft archiefonderzoek uitgewezen dat het maken van de buste ook hier een onderdeel van zijn straf is. Wellicht van grotere impact voor Van der Gote is dat hij verbannen wordt uit Vlaanderen door de vierschaar van het Brugse Vrije.

Veel weten we niet over Pieter van der Gote, maar hij is duidelijk geen onbemiddeld man. Het gerechtigheidshoofd weegt 488,40 gram. Er zijn meer van dergelijke hoofden bewaard gebleven maar dit exemplaar is het enige bekende in zilver. Het is bovendien mooi uitgewerkt, met geprononceerde gelaatstrekken, golvend haar en een strenge uitdrukking. Het hoofd is gemaakt door de edelsmid Jan van der Toolne (of: Van der Thoolne). Van hem is geweten dat hij een uitstekende vakman is, en dit hoofd getuigt daar ook van. In de periode van 1458 tot 1464 zijn enkele opdrachten aan Van der Toolne toe te schrijven. Zo bestelt Filips de Goede in 1458 twee zilveren schalen bij hem als doopgeschenk voor zijn petekind, Jan van Gruuthuse, de enige zoon van Lodewijk van Gruuthuse en Margaretha van Borssele.

In Veurne bewaart men (onder andere) een iets jonger gerechtigheidshoofd in geelkoper. Men kan het in verband brengen met de veroordeling van Jan Reingoot, die in 1558 optreedt als woordvoerder van een groep boeren die het bestuur van Veurne-Ambacht bedreigt. Reingoot moet als onderdeel van zijn straf een ‘metalen hoofd laten maken met een ring door beide lippen’. Ook de bijhorende plaat die toelichting geeft, bestaat nog.

veurne_20160902_0037-small
Gerechtigheidsplaat van Jan Reingoot, 1558, Stadsbestuur Veurne

Naast een zilveren gerechtigheidshoofd, bezit het Gruuthusemuseum ook een zilveren gerechtigheidsvuist, gemaakt circa 1405-1417 (inventarisnr. X.O.0002). We weten niet wie deze vuist moest laten maken en waarom. Als we naar vergelijkbare gevallen kijken, zou het om fysieke agressie tegenover gezagdragers kunnen gaan. Maar ook hier is duidelijk dat de misdadiger geen onbemiddeld persoon is. De gebalde vuist weegt 495 gram, geen gering gewicht aan zilver. De zilveren vuist is uniek en kan feitelijk alleen worden vergeleken met de koperen gerechtigheidshand in Veurne die twee eeuwen later te dateren is. Daarvan weten we dat ze gemaakt werd als straf voor het gebruiken van een steekwapen in een gevecht. De Brugse vuist is eerder rudimentair uitgewerkt maar duidelijk gemodelleerd naar een echte vuist.

U bent gewaarschuwd

In de rekeningen van het Brugse Vrije staat genoteerd dat in 1417-1418 de Brugse slotenmaker Claise van Steenackere betaald wordt voor het maken van een vertind ijzeren hengsel waarin een zilveren vuist in de Raadkamer opgeborgen wordt.  De doorboringen links en rechts in de gerechtigheidsvuist zijn mogelijk getuigen van deze bevestiging. De schilder Christiaen vanden Brande krijgt op zijn beurt van het Brugse Vrije geld om een metalen hek te maken dat rond het gerechtigheidshoofd komt te staan. Beide stukken zijn dus gedurende lange tijd bewaard en vaak ook tentoongesteld. Bruggelingen, wees gewaarschuwd!

bv_01_z-medium
Gillis van Tilborgh, Zitting in de schepenkamer van het Brugse Vrije, 1659, Museum Brugse Vrije

Sommige buitenlandse bezoekers noteren de aanwezigheid van hoofd en vuist in hun reisverslag. De Zwitser Thomas Platter pent in 1599 neer dat in het stadhuis meerdere vuisten te zien zijn. In 1663 komt de Fransman Balthasar de Monconys in Brugge langs. Hij noteert in zijn reisverslag (waarbij hij het hoofd voor een marmeren exemplaar aanziet): ‘Il y a contre la muraille une tete coupée, qui est de marbre & qui est fermé dans une grille d’un pied en quarré, & dans une autre pareille, & la ioigant, une main de meme, pour marque qu’il peuent faire coupper l’un & l’autre.’

Vandaag hebben hoofd en vuist een plaats gekregen op de tentoonstelling ‘De kunst van het recht. Drie eeuwen gerechtigheid in beeld’. Die kan je vanaf vandaag bezoeken in het Groeningemuseum. Alle hierboven genoemde voorwerpen en nog veel meer zijn daar te bekijken. Voor meer info, surf naar de site van Musea Brugge.

Alle beelden bij dit bericht (c) http://www.lukasweb.be – Art in Flanders vzw, foto’s Dominique Provost

Dispenningen, een alternatief betaalmiddel

Op een muntstuk verwacht je de waarde ervan te zien staan. Maar tot ver in de 19de eeuw zijn er munten in roulatie waarop staat: ‘broodt’, ‘vleesch’, ‘hout’ of ‘kool’. Het gaat om zogenaamde armen- of dispenningen. Het Gruuthusemuseum heeft er meer dan 600 in zijn collectie.

Een klein bruin  niet gesneden

Armenpenningen zijn inderdaad een betaalmiddel. In ruil voor de penning, krijgt de ‘betalende’ partij een dienst of goed. Dat kan bijvoorbeeld brood of vlees zijn, maar ook brandstof zoals hout of turf. Ook kleding kan men met de penningen verkrijgen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Armenpenningen noemt men soms ook armenloodjes. Toch zijn ze niet altijd van een loodlegering gemaakt. Vaak zijn ze van tin of zelfs van brons.

Dismeesters aan het werk

De armendis is een instelling die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van thuiswonende armen. Bedelaars vallen dus buiten hun actieradius. Het werkterrein van een armendis valt samen met het grondgebied van de parochie maar de dismeesters, die alles op poten zetten, functioneren autonoom, los van de kerk. Het zijn stedelijke instellingen gegroeid vanuit de christelijke idee van naastenliefde (‘caritas’).

Hun armenzorg is zoals gezegd gericht op de armen die binnen de parochie wonen.  Elke parochie in Brugge heeft dan ook zijn eigen penningen en staat op de penning vermeld, voluit, afgekort (bijvoorbeeld S.G. voor Sint-Gillis) of in combinatie met een symbool. Van sommige letteraanduidingen vermoedt men dat ze naar een bepaalde wijk verwijzen. Het goed waarvoor de penning ingeruild kan worden, staat woordelijk of met een tekening aangeduid. Met een grotendeels ongeletterde bevolking lijkt dat laatste logisch.

img_2280-small
Dismeestersbank in de Sint-Annakerk (Brugge), 1688, gemaakt door Jan van Gorp (timmerman) en Jacob Berger (beeldsnijder), (c) Inge Geysen

Het uitdelen van goederen vindt meestal plaats in de kerk. De armendis beschikt daar over zijn eigen meubilair, met onder andere een dismeestersbank. In de Sint-Annakerk staat nog steeds een prachtig gebeeldhouwde dismeestersbank uit 1688. Achter de bank is de deur naar de opslagruimte van de armendis. Naast de bank hangt een 17de-eeuws schilderijtje waarop je Christus en enkele dismeesters goederen ziet uitdelen aan de armen. In de kerk van de Heilige Kruisverheffing in Sint-Kruis is een gelijkaardig schilderij te vinden. In het Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie hangt nog steeds een schilderij naar Frans Francken met een uitbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. In de rechterhoek is een tafereel met een armendis verwerkt. Maar de werking van de armendissen gaat veel verder terug in de tijd. In datzelfde hospitaal wordt een 14de-eeuws charter bewaard waarop wellicht iets later enkele tekeningen zijn toegevoegd. Een ervan stelt een uitdeling van goederen voor.

De armenpenningen die per testamentaire wil worden uitgegeven, vormen een aparte categorie. Aan de ene zijde staat het wapenschild van de overledene, aan de andere zijde waar de penning recht op geeft. Deze penningen deelt men uit aan de armen naar aanleiding van het overlijden van de schenker of bij de verjaardag van diens overlijden. De mecenassen die deze penningen testamentair uitreiken, maken deel uit van de hogere klassen van de bevolking. Het gaat bijvoorbeeld om bisschoppen en geestelijken, adellijke families of begoede burgers. De overledene hoopt er zielenrust mee te kopen.

o-otp0058-i
Naar Frans Francken, De zeven werken van barmhartigheid, Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie (O.OTP0058.I), (c) cel fotografie Stad Brugge

Geestelijk en werelds belang

De armenpenningen komen voor tot een heel eind in de 19de eeuw. Toch is er dan al een en ander veranderd in de organisatie van de armenzorg.

Al in de 18de eeuw probeert keizer Jozef II de armenzorg tot een staatsaangelegenheid te maken. Het Franse bewind gaat verder met zijn beleid door de oprichting van de Commissies van Burgerlijke Godshuizen en de Burelen van Weldadigheid in 1796. Op dat ogenblik schaft men de armendissen af en komen alle stedelijke zorginstellingen onder het beheer van deze nieuwe administraties. Ook het roerend en onroerend goed van die stedelijke instellingen verhuist mee. Zo komt het dat het archief van de Brugse armendissen vandaag  grotendeels bewaard wordt in het O.C.M.W.-archief. Dit archief bezit trouwens ook een grote collectie dispenningen. De Burelen en de Commissies blijven voortbestaan tot 1925, wanneer de Commissies van Openbare Onderstand worden opgericht, de voorlopers van de O.C.M.W.’s. Nog tot 1905 zijn er in het archief van het Bureel van Weldadigheid van Brugge vermeldingen van brooduitdelingen terug te vinden.

mus040311_17_charter-detail
Charter van het H. Geesthuis met distafereel, 1354, Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie, (c) cel fotografie Stad Brugge

Hoewel de christelijke caritasgedachte zeker een rol speelt in de armenzorg, is er ook een belangrijk werelds belang aan verbonden. Tijdens economisch turbulente tijden en zeker tijdens voedselschaarste is de voedselbedeling, die een groot onderdeel uitmaakt van de armenzorg, van groot belang om volksopstanden te voorkomen. Om die voedselbedelingen ordelijk en rechtvaardig te laten verlopen, geeft men armenpenningen uit.

 

Meer weten?

De collectie dispenningen van het Gruuthusemuseum kan je doornemen via www.erfgoedbrugge.be. Ook het O.C.M.W.-archief heeft ook een grote collectie dispenningen. Het beheert ook het archief van de armentafels van Brugge.

Alphonse De Schodt, Méreaux de bienfaisance ecclésiastiques et religieux de la ville de Bruges, 1873-1878.

L. Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux, 1877.

DE BEELDENAAR. Tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst.

Vlaamse Tinvereniging en Nederlandse TinVereniging

P. Van Zeir, De inrichting van de Armendissen van de oude Brugse stadsparochies vóór 1526, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 97 (1960), blz. 104-153.

Alle foto’s van dispenningen bij dit bericht: (c) Dominique Provost

Waterpret – De moerbuizen

Als we  vandaag de waterkraan opendraaien, stellen we ons niet de vraag waar dit water vandaan komt. Het is er gewoon. Maar waar haalt de Bruggeling in de middeleeuwen zijn water vandaan?

Waterleiding

Van niet al te ver: Brugge heeft in de middeleeuwen namelijk al een ingenieus waterleidingsnetwerk: de moerbuizen. Een kraantje opendraaien is er nog niet bij, maar op quasi elke straathoek is er wel een waterput (‘fontein’ genaamd) waar men fris water kan nemen. Wanneer de eerste moerbuizen zijn gelegd, is nog niet achterhaald. Dat de moerbuizen al voor 1280 hun werk doen, blijkt uit de oudste bekende kladrekening van 1280/81, die spreekt over werken aan de fontein aan de Sint-Janskerk. Uit latere vermeldingen blijkt dat deze fontein door de moerbuis gevoed werd. De loden pijpen houden op sommige plaatsen stand tot het eerste kwart van de 20ste eeuw.  De middeleeuwer heeft zijn belastinggeld dus wijselijk besteed!

moerbuizen_traject-small
Het traject van de moerbuizen uitgezet op de kaart van Marcus Gerards, 1562

Heel Brugge wordt bevoorraad door zes moerbuizen die elk een deel van de stad voor hun rekening nemen. Elke moerbuis heeft haar beginpunt of ‘hoofd’ aan de stadsrand waar ze water neemt uit een vergaarbekken, of later vanuit de omwallingsgracht. Zo is er de stadsvijver van Sint-Baafs van waaruit het water via de Boeverievest de stad in komt. De andere hoofden liggen aan de Koepoort (bij het Begijnhof) en het Minnewater (bevoorraadt één fontein in het Begijnhof). Bij het aanleggen van de tweede omwalling breidt men het bestaande netwerk uit met hoofden aan het einde van de Ganzestraat, de Bloedput en de Carmersstraat. De archeologische dienst Raakvlak heeft tijdens opgravingen meermaals delen van het waterleidingsnetwerk blootgelegd.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Waterman

Het hoofd ligt onder de waterspiegel. Een zeef houdt er het grootste vuil tegen. Door de moerbuizen licht afhellend aan te leggen kan men overal het water van aan de stadsrand afvoeren naar de fonteinen in de binnenstad. Voor de moerbuis die water aanvoert uit de stadsvijver te Sint-Baafs, is er echter een probleem te wijten aan het bodemreliëf. Als men ze gewoon afhellend zou aanleggen van de vesten naar de Markt, moet men verderop doorheen een zandrug graven ter hoogte van ’t Zand en de Zuidzandstraat. Op die plaats zou de sleuf meerdere meters diep moeten zijn, met gevaar dat ze kan instorten en woningen kan doen verzakken of instorten.

Maar men vindt een oplossing in de constructie van het ‘engien’. Dat brengt het water via een noria (scheprad) naar een hoger gelegen reservoir, van waar het uitgestort wordt in de moerbuis en zo onder grotere druk aan zijn reis langs de waterputten begint.

Het engien staat zeker vanaf 1386 en waarschijnlijk ook al voordien in open lucht aan de binnenste vestinggracht tussen de Boeveriepoort en de Smedenpoort. Later brengt men het onder in het waterhuis aan de huidige Hendrik Consciencelaan, dat voor dat doel gebouwd wordt tussen 1394 en 1398. De man verantwoordelijk voor de watertoevoer moet ervoor zorgen dat het engien te allen tijde in werking kan gesteld worden, zeker ook bij brand. Hij moet altijd een tweede reserve-engien paraat hebben zodat de stad niet zonder water valt. Voor het aandrijven van het engien zet men paarden in via een rosmolen. De paarden zijn het persoonlijke eigendom van de bewaarder van het waterhuis.

Het engien maakt het waterleidingsnetwerk speciaal. Ook Damme, Ieper en Rijsel beschikken in de middeleeuwen over loden buizen voor het water. Maar enkel Brugge heeft een engien. Het waterhuis staat dan ook afgebeeld als één van de zeven wonderen van Brugge op het schilderij van Pieter Claeissens.

7-wonderen_waterhuis
Het waterhuis, detail uit: Pieter Claeissens, De 7 wonderen van Brugge, ca. 1550-1560, privécollectie (c) Hugo Maertens
anderer-theil_-1599-1600_fol-647-brugge-605_detail
Het reisverslag van Thomas Platter, met een tekening van het scheprad in de marge, 1599, Universiteitsbibliotheek Basel, handschrift A lambda V 7/8

Nicht weit vom Stadtwaal, ist dass wasser Hauss genannt, in welchem ein sonderbahres kunstlich instrument midt viel eymeren mir ist gewisen wordt, welches ein einig pferdt im ring herumb wie ein müle zeücht (…). Thomas Platter, 1599

Waterpret

Maar er is nog meer. Doordat er druk op het water gezet wordt, kan men ook in het waterhuis een fontein laten spuiten. Dit is te zien op de kaart van Marcus Gerards uit 1562. Lootins, de bewaarder van het waterhuis, beschrijft in 1610 hoe hij in 1607 een metalen mannetje, gezeten op een paard en met in de hand een lans, geplaatst heeft op een arduinen pilaar. In een manuscript van Charles Custis (1704-1752), getiteld ‘Mémoires pour servir à la description générale de la ville de Bruges’ (UGent hs. 461, f. 113) staat een binnenzicht van het waterhuis afgebeeld (zie de afbeelding helemaal bovenaan). Het toont onder meer dit mannetje, maar ook een grote menigte andere figuurtjes die verschillende beroepen voorstellen en een paar cupido’s.

De Zwitser Thomas Platter beschrijft in 1599 een lusttuintje met springende waterkunst naast het waterhuis. Zijn beschrijving roept een soort waterpretpark op met beeldjes, een grote fontein en in de grond verborgen gaatjes met pijpjes waaruit onverwachts water kan komen. Dit alles tot groot vermaak van wie het systeem bedient vanuit het waterhuis en bezoekers verrast met een nat pak.

fob1332
Illustratie uit het manuscript van Charles Custis, Universiteitsbibliotheek Gent, hs 461, foto collectie Stadsarchief Brugge 

Es ist ein kleiner garten, darinnen ein brunnen midt viel von messin gegossenen kleinen mänlin und Leüwen besetzet, die an viel orten durchgebrochene Löchlin hadten, auss welchen allen sie wasser spritzeten. Auf der erden wahren auch mechtig viel verborgene rörlin, die man nicht sahe, welche alle zugleich wasser vom boden auf sehr starck spritzeten, dass sie das frauwenzimmer allenthalben netzeten.  Thomas Platter, 1599

Waals water

In 1860 ontwerpt Joachim Chalon een watermolen voor het waterhuis waarmee men zonder tussenkomst van paarden de stad veel beter kan bevoorraden. In plaats van de rosmolen en paardenkracht maakt hij gebruik van het verschil in waterpeil tussen de buitengracht en de binnengracht. Hij laat zijn nieuwe pompen dus werken op waterkracht via een waterrad. Het water wordt dan vanuit het nieuwe waterhuis op de Buitenboeverievest naar het oude waterhuis gebracht vanwaar het de moerbuizen ingaat.

Door onder andere het zakken van het waterpeil moet men in 1893 overschakelen op een stoompomp. Daardoor wordt na zes eeuwen een punt gezet achter het waterwielentijdperk. Maar men blijft oppervlaktewater gebruiken tot men overschakelt op water uit de bronnen van de Bocq, een riviertje in Namen dat ook de stad Brussel bevoorraadt. Verschillende gemeenten  werken samen en richten de TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling, nu: Farys) op. Het Waalse water stroomt uit de Brugse kranen vanaf 1 mei 1925. Ook vandaag kan het water nog uit de Bocq afkomstig zijn, mogelijk gemengd met water van andere herkomst.

Denkt u vanavond bij het tandenpoetsen eens aan het mirakel van het Brugse water dat uit de kraan stroomt?

Meer weten?

E. Vandevyvere, Het waterhuis in Brugge: vernuft en vermaak, in Biekorf, jg. 2012, nr. 2, blz. 189-199.

E. Vandevyvere, De watervoorziening te Brugge van de 13de tot de 20ste eeuw, Brugge, 1983.

E. Vandevyvere, De moerbuizen herzien, in: Brugs Ommeland, jg. 2014, nr. 1, blz. 3-22.

Citaten uit: Malcolm Letts, Une description de Bruges en 1599, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 1924, nr. 67, blz. 38-47.

In het Archeologiemuseum kan je een stuk van de moerbuizen komen bekijken (opgelet: het museum is tot eind dit jaar gesloten wegens werken).

Op de website MAGIS kom je meer te weten over het thema water(leiding) aan de hand van de kaart van Marcus Gerards. Surf naar de MAGIS-site, klik op ‘volg de verhalen’ en kies daar het thema ‘een emmertje water halen’.

De Excellente cronike van Vlaenderen

De Brugse Openbare Bibliotheek bezit een mooie handschriftencollectie. Handschrift 437 is een topstuk. Het is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Vlaanderen en Brugge. En het bevat enkele miniaturen om bij weg te dromen. Ludo Vandamme, wetenschappelijk medewerker van de bibliotheek, vertelt.

Teletijdmachine

Handschrift 437 bevat de ‘Excellente cronike van Vlaenderen’. Deze kroniek verhaalt chronologisch de geschiedenis van Vlaanderen, vanaf de ‘vroegste tijden’ (de tijden van de ‘forestiers’) tot de late 15de eeuw. Misschien niet meteen lectuur die je op je nachtkastje zou leggen. Tot je eens een van de (zeldzame en gedeeltelijke) hertalingen ter hand neemt. Dan blijkt die kroniek een teletijdmachine te zijn. De exuberante versieringen in de stad (glamour & glitter!) tijdens de blijde intrede van Filips de Goede? De eerste ontmoeting tussen Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk? Het staat allemaal levendig beschreven.

uitsnit-max-en-maria

 

 

Toen de bruid de bruidegom zag, knielde zij en hij deed hetzelfde, waarna ze elkaar in de armen namen, beiden van kleur verschoten en lijkbleek werden. Dit was een teken van innige liefde. (…) De bruidegom kuste nu zijn bruid en zei: ‘Naar u heb ik vurig verlangd.’ Toen werd de ondertrouw gesloten door een pauselijke afgezant uit Rome. Hierna werd er een overdadig banket gehouden. (…) De hele nacht werden er in de stad vreugdevuren ontstoken en werd er feestgevierd.

Uiteraard werpt de kroniek in de eerste plaats een blik op de grote politieke gebeurtenissen – de kroniek is ooit begonnen als een stamboom van de ‘forestiers’ en de graven van Vlaanderen. Die laatsten zijn dan ook de rode draad in de kroniek. Conflicten tussen de graven en de steden, tussen de graven en de Franse koning, de huwelijkspolitiek, de hertogen van Bourgondië die het graafschap verwerven…: het komt allemaal aan bod.

De kroniek is verder doorspekt met faits divers: uitzonderlijke sneeuw- of regenval in Brugge, walvissen die aanspoelen in Oostende… Maar er is bijvoorbeeld ook een beschrijving van een vechtpartij tussen Bruggelingen en Oosterlingen waarbij doden vallen en de Brugse aanstokers uiteindelijk ter dood veroordeeld worden.

Inburgeringscursus

Het is dus niet verwonderlijk dat vreemdelingen die in de middeleeuwen in Vlaanderen verblijven naar de ‘Excellente cronike’ grijpen om meer te begrijpen over het gebied waar ze terecht gekomen zijn. Om in te burgeren, zou je kunnen zeggen. Italiaanse kooplieden in Brugge vertalen de kroniek zelfs in het Italiaans. De eerlijkheid gebiedt wel om hier aan te stippen dat de vertaler Brugge maar niets vindt. ‘Een graf voor levenden’, stelt de vertaler in zijn intro…

b_ob_ms685_208v-208r-medium
De oudste kaart van Vlaanderen in ms. 685 van de Openbare Bibliotheek Brugge

Het enige bekende exemplaar van die Italiaanse vertaling behoort ook tot de collectie van de Openbare Bibliotheek (ms. 685). Het dateert uit 1452 en bevat achterin een ingekleurde, met de hand getekende kaart van Vlaanderen. Dit is de oudst bekende kaart van Vlaanderen.

Hoofdbreker

De ‘Excellente cronike van Vlaenderen’ daarentegen is overgeleverd in vele manuscripten. Onderzoek brengt steeds nieuwe (gedeeltelijke) versies aan het licht. Maar dit exemplaar (ms. 437) van de Openbare Bibliotheek, net als ms. 436 in dezelfde bibliotheek en andere exemplaren in bibliotheken in Brussel, Den Haag, Douai, Parijs en New York zijn sleutelstukken.

De ‘Excellente cronike’ heeft een complexe ontstaansgeschiedenis. Verschillende auteurs schrijven eraan en breien als het ware telkens een nieuw stuk aan de oudere teksten. De basis van de kroniek is de zogenaamde ‘Flandria generosa C’, een Latijnse tekst over de geschiedenis van Vlaanderen van 621 tot 1423. Rond 1423 wordt deze tekst naar het Nederlands omgezet en verder bewerkt en uitgebreid. Het is deze bewerking die we de ‘Excellente cronike’ noemen.

Vanaf 1437 houdt de Brugse rederijker en latere stadsdichter Anthonis de Roovere (gestorven in 1482) de pen vast. Dat het uitvoerige relaas van de 15de eeuw heel erg Brugs gekleurd is, mag dus niet verwonderen. Daarbij positioneert het relaas zich in de strijd tussen verschillende belangen: particularistische steden, stedelijke facties op zoek naar maximale invloed, centraliserende vorsten.

uitsnit-maria-te-paard-medium

Omstreeks vastenavond ging de vorstin uit rijden met haar gezelschap, en haar paard struikelde waardoor ze ervanaf viel en zich bezeerde. Maar ze sprak er niet over en wilde niet dat erover gesproken werd, terwijl ze zich opgewekter voordeed dan ze was. Als gevolg van deze val had ze een gevaarlijk zwerende wond, waardoor ze kort daarna ziek werd en het bed moest houden.

Prentenboek

Wat het Brugse exemplaar van de kroniek extra aantrekkelijk maakt, zijn de prachtige miniaturen. Het gaat telkens om paginagrote illustraties, die de Bourgondische vorsten Maria van Bourgondië, Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Schone realistisch voorstellen. Opvallend is ook de overvloed aan heraldische symbolen. Ooit zei men dat Hans Memling deze miniaturen maakte. Vandaag houdt men het op een anonieme meester met een noodnaam: The Master of the Brugses Chronicle of Flanders. Ook de exemplaren van de kroniek die in Brussel en Douai bewaard worden, zijn mooi verlucht.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Omdat de kroniek zo’n schat aan informatie bevat, blijft hij lange tijd in roulatie. De Antwerpse drukker-uitgever Willem Vorsterman zorgt in 1531 voor een gedrukte editie. Mét illustraties: expressieve houtsneden nemen hier de plaats van de miniaturen in.

Hiermee eindigt de kroniek van Vlaanderen, beginnend bij Liederic de Buc, de eerste forestier van Vlaanderen, en verder handelend over alle forestiers en graven van Vlaanderen tot en met het overlijden van vrouwe Maria van Bourgondië (…). Vanaf de expeditie van Calais in 1437 is de kroniek voor het belangrijkste deel geschreven door Anthonis de Roovere (…). Moge God zich ontfermen over zijn ziel en over allen die deze kroniek zullen lezen. Amen.

Meer weten?

Je kan de ‘Excellente cronike’ doorbladeren via de Flandrica-website.

Een volledige uitgave van de ‘Excellente cronike’ is niet voorhanden. Hertalingen van een aantal fragmenten zijn onder andere te vinden in Corrie de Haan en Johan Oosterman (samenst.), Is Brugge groot?, Amsterdam, 1996, blz. 9-83. Bovenstaande citaten komen uit deze uitgave (blz. 71, 77, 83).

Vandaag staat de ‘Excellente cronike’ middenin het internationale en multidisciplinaire wetenschappelijk onderzoek van onder meer historici, kunsthistorici, en literatuurhistorici.

De kluizenaar van de Dijver

Bijna tien eeuwen geleden, op 2 oktober 1060, sterft op de Dijver de kluizenaar Everelmus, nadat hij er twaalf jaar teruggetrokken heeft geleefd. Vandaag flaneren er jaarlijks honderdduizenden toeristen op deze oever van de Reie. Het verhaal van menselijke aanwezigheid in hartje Brugge, van voor het jaar 1000 tot nu wordt hier door hoofdarchivaris Noël Geirnaert verteld aan de hand van… een stuk steen.

Een steenfragment

In 2013 verlaten de zusters van de Sint-Trudoabdij het kasteel van Male in Sint-Kruis. Ze nemen één van de belangrijkste geschreven documenten over hun oudste geschiedenis mee naar hun nieuwe woonst. Het is een gewichtig document – letterlijk. We hebben het namelijk over de steen van Everelmus.

De zusters bewaren de steen dan al meer dan een halve eeuw in hun abdijkerk. Hij is door een lokale archeoloog teruggevonden op het terrein van de Sint-Trudohoeve in Assebroek. Oorspronkelijk komt de gedenksteen echter uit de Brugse Eekhoutabdij, waarvan de Sint-Trudoabdij zich rond het midden van de 12de eeuw afsplitst. De gedenksteen blijft in de Eekhoutabdij tot aan de afschaffing van de abdij in de Revolutietijd, eind 18de eeuw.

De steen is zeer onvolledig, eigenlijk is het maar een fragment. Gelukkig zijn er in de Openbare Bibliotheek en elders nog volledige kopieën op papier bewaard. Daarop zien we een kluizenaar afgebeeld tussen twee eiken, met daaronder een Latijnse tekst. In vertaling luidt de tekst: ‘Hier rust Everelmus de kluizenaar, die twaalf jaar op dit eiland, dit gewijd bos van ons, geleefd heeft, en hij stierf op twee oktober van het jaar Onzes Heren 1060.’ Op basis van de kopieën vult de Brugse beeldhouwer Jef Claerhout in 1989 het bewaarde steenfragment opnieuw aan.

fig-iv-b-1-small
De steen van Everelmus, aangevuld door Jef Claerhout

Feit of fictie?

Op basis van het schrift van het origineel bestempelt men de tekst als 15de-eeuws. Hij verwijst echter naar het graf van een kluizenaar uit de 11de eeuw. Een hyperkritische historicus heeft dan ook in 2003 gemeend dat de steen een fictief verhaal vertelt. Everelmus zou nooit hebben bestaan.

Hic iacet . everelmus . anachorita / qui duodecim annis hac in insula luci / nostri conversatus est et obiit anno /domini M°.LX°. secunda die octobris. Latijnse tekst op de steen van Everelmus

Toch blijkt overduidelijk uit het vroegere onderzoek (1961) van de al even kritische Nicolas Huyghebaert, monnik van Zevenkerken en docent aan de Leuvense universiteit, dat de tekst op de steen gebaseerd is op een 11de-eeuwse bron. De oorspronkelijke tekst stond op een loden plaatje. In de middeleeuwen legde men dergelijke plaatjes in het graf, bij het hoofd van de overledene. In onze regio zijn nog enkele loden grafplaatjes teruggevonden. De schatkamer van de Sint-Salvatorkathedraal bewaart het grafplaatje van prinses Gunildis, die in 1087 in Brugge stierf. In de kerk van Lapscheure bevindt zich het grafplaatje van de geestelijke Volcrannus, overleden in 1088.

Het bestaan van de kluizenaar Everelmus is dus wel degelijk een historisch gegeven. Rond het midden van de 11de eeuw verblijft hij als kluizenaar op een eiland dat aan de noordzijde begrensd wordt door de Dijver. Hij sterft er op 2 oktober 1060. Kort daarop ontstaat op die plek de Eekhoutabdij. De reguliere kanunniken van de abdij beschouwen Everelmus als hun stichter.

Rituelen op de Dijver

De betekenis van Everelmus voor de Brugse geschiedenis gaat echter veel verder dan zijn rol als pionier van de Eekhoutabdij. In de volle middeleeuwen vestigen kluizenaars zich vaak heel bewust op heidense cultusplaatsen. Door hun aanwezigheid en de bouw van een kerkje christianiseren zij deze heidense cultusplaatsen en nemen ze de magisch-heidense aantrekkingskracht weg. Maar tegelijkertijd blijft het een vertrouwde plek voor de bewoners.

magis-2-small
De Eekhoutabdij op de kaart van Marcus Gerards (1562)

Ook het eiland aan de Dijver is allicht nog gedurende heel het eerste millennium van onze tijdrekening een heidense cultusplaats die teruggaat tot de Keltische periode. Taalkundigen hebben namelijk vastgesteld dat de plaatsnaam ‘Dijver’ verband houdt met het Keltische woord ‘divara’, wat ‘de goddelijke’ betekent. De naam ‘Dijver’ zou dan ook ‘heilig water’ betekenen. In 1971 bestempelt de taalkundige Maurits Gysseling op basis van dit gegeven het eiland bij de Dijver dan ook als een pregermaanse, heidense cultusplaats. De Dijver vormt de noordergrens van een eiland dat nog in de 12de eeuw begroeid is met eikenhout. Ook in een eikenbos vermoedt men bovenaardse krachten. Heilig water in de Dijver, eikenhout op het eiland… Niet verwonderlijk dat een dergelijke locatie nog tot ver in de 11de  eeuw een magische aantrekkingskracht uitoefent. Vervuld van heidense huiver trekken mensen naar dit eikenbos en heilig water met hun offergaven. Ze houden er ook cultische maaltijden.

(Meer dan) duizend jaar aanwezigheid

Dat Everelmus zich daar in 1048 vestigt, is dan ook niet toevallig. Met zijn komst en de bouw van een kerkje maakt hij een einde aan deze heidense praktijken. Het kerkje van Everelmus vormt de kern voor de latere Eekhoutabdij. Deze bidplaats is toegewijd aan de heilige Bartholomeus. De verering voor de heilige Bartholomeus begint rond het jaar 1000. Dan laat keizer Otto III de relieken van de apostel Bartholomeus naar Rome overbrengen. Ze krijgen een plaats in de kerk van San-Bartolomeo in Isola. De kerk ligt op een eiland in de Tiber en is gebouwd op een bron waarvan het water voordien onder de aanroeping van een heidense god Esculapius een genezende kracht zou hebben gehad. De gelijkenis met het eiland aan de Dijver is treffend…

De kluizenaar Everelmus, overleden in 1060, maakt een einde aan duizend jaar heidense praktijken bij de Dijver. Deze cultusplaats is het enige vage spoor van een voortdurende menselijke aanwezigheid in de huidige Brugse stadskern sinds het begin van onze tijdrekening.

Meer lezen?

Noël Geirnaert, Vroege religiegeschiedenis en plaatsnaamkunde: vage sporen van de vroegste Brugse geschiedenis, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 148 (2011), blz. 45-54.

Een verkorte versie van dit artikel is te vinden in: Bieke Hillewaert, Yann Hollevoet en Marc Ryckaert (red.), Op het raakvlak van twee landschappen. Nieuwe inzichten over de oudste geschiedenis van Brugge en omstreken, Brugge, 2011, blz. 143-144.

De harturne van Filips de Schone

Het lijkt een banaal loden kistje, niet groter dan 9,6 x 9 x 5,4 cm. Maar als je de tekst op de bovenzijde leest, wordt het een object dat je raakt. In dit loden kistje zat het hart van Filips de Schone, die op 25 september 1506 overleed. Het werd begraven in het graf van zijn moeder, Maria van Bourgondië.

Grafschennis

Filips is het oudste kind van Maria van Bourgondië (1457-1482) en Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519). Aan het huwelijk van Maria en Maximiliaan komt bruusk een einde wanneer Maria sterft na een val van haar paard. Ze is pas 25 jaar.

Maria van Bourgondië krijgt een schitterend praalgraf in het hoogkoor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge. Later krijgt ook haar vader Karel de Stoute (1433-1477) er een praalgraf, naast zijn dochter. Maria’s lichaam ligt in een kist onder het praalgraf. Of althans toch gedurende circa vijfhonderd jaar…

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Rond 1800 breekt men Maria’s graf open en wordt het geschonden. Vaak is gezegd dat dit gebeurt in de jaren 1790 door Franse revolutionairen. In die dagen worden immers heel wat kerkelijke bezittingen bedreigd, zoals ook blijkt uit verhaal van het Heilig Bloed. Ondertussen is echter een tekst opgedoken, waarin beschreven staat dat de toegang tot het graf op 25 juni 1803 ‘per ongeluk’ opengebroken wordt. Men maakt van de gelegenheid gebruik om Maria’s kist in stukken te breken om het lood te kunnen verkopen. Haar beenderen gooit men door elkaar in de grafkelder. Op dat ogenblik vindt men ook de loden harturne van Filips de Schone. Ze wordt opengebroken en in de grafkelder gesmeten.

Maar wat doet de harturne daar eigenlijk?

Waanzinnig verliefd

Filips wordt op 22 juni 1478 geboren in het Prinsenhof te Brugge. Als oudste zoon (na Filips volgt nog een dochter, Margaretha) is hij de troonopvolger van hertogin Maria van Bourgondië én van keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Als Maria overlijdt in 1482 wordt de vierjarige Filips heerser van de Bourgondische Nederlanden. Zijn vader Maximiliaan neemt het regentschap voor hem waar.

Johanna en Filips
Meester van het leven van Jozef, Het laatste oordeel (Triptiek van Zierikzee) met op de zijluiken Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige, 1495-1506, collectie KMSKB Brussel

In 1496 huwt Filips met Johanna van Castilië, later bekend (of berucht) als Johanna de Waanzinnige. Ze ontmoeten elkaar in Lier. Volgens de overlevering is het liefde op het eerste gezicht. Ze krijgen zes kinderen, van wie de bekendste zonder twijfel de latere Keizer Karel is. Filips wordt door zijn huwelijk ook koning van Castilië nadat zijn schoonmoeder in 1504 overlijdt. Zijn lijstje met gebieden en titels tikt dus aardig aan. Uit geschriften weten we dat Filips een aantrekkelijk, charmant en goedgemutst heerschap is. Vandaar zijn bijnaam ‘de Schone’. Aan vrouwelijke aandacht heeft hij geen gebrek. Niet makkelijk voor zijn echtgenote Johanna, die volgens de legende ziekelijk jaloers is.

In 1506 sterft Filips na een korte ziekte in Spanje. Een longontsteking? Vergiftiging? Vele verhalen doen de ronde… Johanna wordt waanzinnig van verdriet.  Het lichaam van Filips wordt gebalsemd en in een loden kist gelegd. Gedurende jaren zal Johanna niet van de lijkkist wijken. Regelmatig laat zij de kist openen zodat men kan bevestigen dat het lichaam van haar man erin ligt.  Sommigen zeggen dat ze de kist op haar slaapkamer bewaart en deze opent in de hoop dat Filips weer tot leven komt. Ze neemt het lichaam mee op een reis van meer dan een jaar langs verschillende kerken. Uiteindelijk eindigt de reis voorlopig in 1509 in de kerk van het Clarissenklooster  van Tordesillas. De kist wordt bij het hoogaltaar geplaatst en Johanna verblijft in het paleis in de stad. De facto sluit men haar er na verloop van tijd op – men noemt haar krankzinnig…Pas in 1525 krijgt Filips zijn definitieve rustplaats in  Granada. Daarmee voert Keizer Karel de wil van zijn vader uit.

Granada-Capilla_Real-8-Sepulcro_de_Felipe_I_y_de_Juana_la_La_Loca_(Bartolomé_Ordóñez)
Graf van Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige, Capilla Real, Granada

Rond het overlijden van Filips en de reactie van Johanna zijn vele verhalen en versies ontstaan. Hoeveel daarvan waar is en hoeveel daarvan gefabriceerde geschiedenis is door de machtige mannen in de buurt van Johanna: dat is niet altijd even duidelijk…

Mijn hart behoort mama toe

Terug naar het moment van overlijden. Bij Filips’ dood, haalt men zijn hart uit zijn lichaam. Het wordt gebalsemd en in een loden kistje geplaatst. Het is immers een oude vorstelijke traditie bij de Bourgondiërs om het hart van de kinderen in het graf van hun moeder te plaatsen.

Jan_II_Borman_en_Reinier_van_Thienen_-_Isabella_van_Bourbon_(1436-1465)_-_M_-_Museum_Leuven_23-11-2013_15-32-16
Jan II Borman en Renier van Thienen, Grafbeeld van Isabella van Bourbon, 1436-1465, collectie M Museum Leuven

Het hart van Maria van Bourgondië lag in de Sint-Michielsabdij te Antwerpen begraven in de grafkelder van haar moeder, Isabella van Bourbon. Dit graf wordt geschonden tijdens de beeldenstorm van 1566. Op zijn beurt laat Filips de Schone testamentair bepalen dat zijn eigen hart bij zijn moeder in de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk moet worden geplaatst. Zijn zus, Margaretha van Oostenrijk, laat zijn wens uitvoeren. Dit gebeurt op 31 juli 1507. Op de bovenkant van de harturne staat een Latijnse tekst die vermeldt wat de inhoud van het kistje is. De harturne blijft in Maria’s graf tot de grafschennis.

1979_harturne_3_Dominique Provost_A4 72

Het hart van de grootmoedigste en onoverwinnelijkste vorst Filips, koning van Castilië, Léon en Granada, prins van Aragon en van de beide Siciliën en Jeruzalem, aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en Brabant, graaf van Vlaanderen, enzovoort, die stierf in Burgos in Spanje, in het jaar des Heren 1506 op de vijfentwintigste dag van september. Bidt voor hem. Vertaling van de tekst op de harturne

Tijdens de archeologische opgraving in 1979 waarbij de resten van Maria van Bourgondië worden gevonden, vindt men ook de loden harturne terug. De stoffelijke resten van Maria legt men in een nieuwe kist, gemaakt naar een tekening van Pieter Ledoulx uit 1803. Van de harturne maakt men een kopie die op de kist van Maria van Bourgondië wordt gezet. De originele urne behoort tot de collectie van Raakvlak, de archeologische dienst van Brugge en Ommeland.

Meer lezen?

Hubert De Witte e.a., Maria van Bourgondië, Brugge. Een archeologisch-historisch onderzoek in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Brugge, 1982.

Paul Vandenbroeck en Miguel Ángel Zalama, Filips de Schone. De schoonheid en de waanzin, Brugge, 2006, blz. 195-210.

Het fotoalbum van de Brugeoise

In de 19de en vroege 20ste eeuw is Brugge niet bepaald een industriestad. Toch zijn er enkele bedrijven gevestigd die een meer dan lokaal of regionaal belang hebben. Vooral een ervan groeit uit tot een heuse wereldspeler: het metaalverwerkend bedrijf La Brugeoise.

Groei

De geschiedenis van de firma begint in 1854, wanneer de Brugse ijzerhandelaar Jozef De Jaegher een ijzergieterij opstart, eerst in de Ezelstraat en later in de Raamstraat. De onderneming groeit snel en specialiseert zich in de bouw van spoorwegmaterieel en metalen gebinten. Tegen het einde van de 19de eeuw werken er meer dan vijfhonderd arbeiders.

178AD_1 (Small)
Album La Brugeoise, collectie Westflandrica

In 1902 gaat het even mis. Een tegenvallende conjunctuur en iets te gewaagde buitenlandse investeringen brengen het bedrijf op de rand van de afgrond. Maar vers kapitaal en een nieuwe directie zorgen voor een geslaagde doorstart onder de naam Société anonyme La Brugeoise. Ten zuiden van de stad, op het grondgebied van Sint-Michiels, bouwt men tussen het kanaal en de spoorweg naar Gent een nieuwe fabriek. In 1905 wordt ze in gebruik genomen. Weldra is er 1500 man aan de slag. In de loop van de 20ste eeuw groeit het bedrijf verder, mede dankzij een aantal fusies. In 1986 gaat La Brugeoise op in de Canadese groep Bombardier.

Wijf, wilt ge  nu wat weten? ’t Is uitgesproken en beslist: de brug komt er! Maar dàt is ’t ergste niet, – weet ge wàt?… Ons huis vliegt weg!

Heden in de aanbieding

De specialisatie blijft lange tijd dezelfde: rollend spoorwegmaterieel (ook trams) en ijzeren

178AD_4 (Small)
Album La Brugeoise, Gebinte (systeem Vierendeel) voor de kerk in Dadizele, collectie Westflandrica

of stalen gebinten, waaronder bruggen. Bij deze bruggen zijn er ook zogenaamde Vierendeelbruggen, een speciaal type vakwerkbrug dat ontwikkeld is door de Belgische ingenieur Arthur Vierendeel (1852-1940), een grote naam in zijn vak. De voormalige Scheepsdalebrug in Brugge, die in 2009 gesloopt werd, was van dit type en werd gebouwd door de Brugeoise.

Om het bedrijf meer bekend te maken en aan te prijzen bij potentiële klanten, laat de directie van La Brugeoise foto’s maken van de verschillende producten. Die worden gebruikt in gedrukte catalogi. In 1908 — drie jaar na het in gebruik nemen van de nieuwe fabrieksgebouwen — stelt men zelfs een album samen met originele foto’s.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Op hoeveel exemplaren dit album verscheen, is niet bekend. Het exemplaar dat bewaard wordt in Westflandrica, de Provinciale Erfgoedbibliotheek telt niet minder dan 77 zwart-wit

FO-B00280_17091908_Stadsarchief Beeldbank
Prentkaart van de eerste foto uit het Album La Brugeoise, Beeldbank Brugge, collectie Stadsarchief Brugge

foto’s op groot formaat, van hoge professionele kwaliteit en op stevig karton gekleefd. Alles is ingebonden in een mooi album van oblongformaat (25,5 x 34 cm). De titel luidt: La Brugeoise. Usines métallurgiques. Société anonyme. Saint-Michel-lez-Bruges (Belgique). Het album is niet gedateerd, maar bij de eerste foto luidt het bijschrift, dat in een zorgvuldig handschrift is toegevoegd: ‘Sortie du personnel, vue prise le 17 septembre 1908’ (het personeel verlaat de fabriek, foto genomen op 17 september 1908).

Middelerwijl was het werk aan de brug in volle bedrijf; den dag lang klopten en hamerden de arbeiders het ijzer; zware stukken werden met klinknagels en bouten samengevoegd, en het metalen geraamte groeide tot een schoon geordend geheel.

Amerika – Azië – Avelgem

Voor de foto’s van het bedrijf zelf, de eerste negen foto’s in het album, maken de samenstellers een selectie uit een fotoreportage van de Brugse fotograaf Alfons Watteyne sr. Een van deze foto’s verschijnt later ook als prentkaart.

Na de voorstelling van de fabriek volgt een foto van de stand op de wereldtentoonstelling van Milaan in 1906. Deze vindt plaats naar aanleiding van de opening van de Simplontunnel, waarmee een spoorverbinding tussen Parijs en Milaan voltooid wordt.

Daarna volgt een ruime staalkaart van de productie van de fabriek. Het hoofdaccent ligt op het spoorwegmaterieel: goederen- en personenrijtuigen voor zowel Belgische als buitenlandse maatschappijen (in Italië, Argentinië, Brazilië, India, China, Spanje…) en trams. De rijtuigen zijn vermoedelijk allemaal op de terreinen van de fabriek gefotografeerd. In een aantal foto’s zijn de fabrieksgebouwen nog zichtbaar. In andere retoucheert men de achtergrond bij de afdruk weg om een neutraler beeld te krijgen.

178AD_3
Album La Brugeoise, Belgische spoorwegen – wagon 2de klasse, collectie Westflandrica

Daarna volgen foto’s van een aantal andere metaalconstructies, hoofdzakelijk ontworpen door Vierendeel. Metalen (spoorweg)bruggen volgens het Vierendeelprincipe vinden hun weg naar Charleroi, Marchienne-au-Pont, Dendermonde, Brazilië en China. De bekendste brug uit de reeks is ongetwijfeld de brug over de Schelde in Avelgem, een belangrijke inspiratiebron voor Stijn Streuvels’ roman De Teleurgang van de Waterhoek (1927). Ten slotte bevat het album ook foto’s van andere metalen constructies: een schachtbok voor een kolenmijn en een metalen koepel voor een gebouw in Brazilië, de spits van de nieuwe kerk in Dadizele en een gasometer in Brugge.

De bedoeling van de samenstellers van het album is duidelijk: een zo ruim en gevarieerd mogelijk beeld geven van het bedrijf, zijn productie en de realisaties in binnen- en buitenland.

De brug lag er nu – prachtige prestatie – horizontaal vlakke lijn, over de ruimte gestrekt, de twee uiteinden alleen op de pinnen der voetstukken gesteund, – in vorm en bouw tot het uiterst noodzakelijke herbracht, streng en adequaat als de uitkomst eener stelkundige berekening (…). De Schelde bleef gedoezig, haar water dreef er kalm onder door, als voorheen, kronkelend in de wijde uitgestrektheid der groene meerschen, onder ’t hoog gewelf van den blauwen hemel.

Het fotoalbum raadplegen?

Neem contact op met Westflandrica, de Provinciale Erfgoedbibliotheek.

Meer lezen?

Jan D’hondt, Industrialisatie: het voorbeeld van La Brugeoise, in: Marc Ryckaert en André Vandewalle (red.), Brugge. De geschiedenis van een Europese stad, Tielt, 1999, blz. 197.

Citaten uit: Stijn Streuvels, tekstkritische editie door Marcel De Smedt en Edward Vanhoutte, De teleurgang van den Waterhoek, Antwerpen, 1999, blz. 80, 226, 268-269.